مدیریت دانش

مدیریت دانش در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با چشم انداز راهبری و هدایت فرآیندهای مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات پیاده سازی خواهد شد. پیاده سازی مدیریت دانش شامل اهداف اصلی ذیل می باشد:

·         ساماندهی دانش های تولید شده فنی و اجرایی

·         شناسایی فیلدهای دانشی و اندازه گیری دانش تولید شده فنی و اجرایی

·         جاری سازی سؤالات دانشی  فنی و اجرایی

·         استفاده از نخبگان و خبرگان سازمانی برای تبادل نظر و تولید دانش مورد نیاز در حیطه اجرایی

·         بهبود و مکانیزه کردن نظام پاداش دهی مالی و معنوی دانشی

·         اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب

·         جلوگیری از خرید دانش موجود و تکراری از داخل و خارج سازمان

·         عدم اتلاف سرمایه های دانشی با بازنشسته شدن و یا خروج کارکنان از کار

بنابراین اهداف پروژه محور آن عبارتنداز:

·         کاهش زمان با توجه به کاهش دوباره کاری در پروژه های گروه

·         به اشتراک گذاری دانش و مهارت های جدیدپروژه محور بین شرکت های تابعه و افراد

·         ایجاد نوآوری ها و دانش های جدید با ایجاد طوفان فکری بین اعضا

·         جلوگیری از از دست رفتن دانش های ضمنی افراد سازمان  پروژه در گروه و شرکت های تابعه

مدیریت دانش

دسترسی به سامانه مدیریت دانش گروه سرمایه گذاری مسکن

 

کتابخانه